สอบถามเทคนิคการถอดปริมาณ

<< < (2/2)

คนบ้าลุ่มน้ำลำตะคอง:
จะว่าไปถ้าเป้นโครงสร้างบ้านหรืออาคารทั่วๆ เข้า Excel ก็จะสะดวกดีนะครับ

แต่ถ้าเป็นพวกงานที่แบบว่า มีบล็อคเอาต์มั่ง มีตัดระดับมั่ง ผมว่างงตายเลยอ่ะ  ::12::

ผมเองก็ใช้ Excel ในการรวมงานนะ  แต่ถ้าเขียนแบบให้ถอดออกมาเลยเนี่ย  มันซับซ้อนน่าดูเลยอ่ะ     ::4::

ประมาณราคาเนาะ ชื่อก็บอกอยู่ว่าประมาณ  อันไหนงงๆเราก็ตีมึนๆใส่ปายยยย   ::6::

Solvent:
การคิดงานเหล็ก

งานเหล็กเสริมคอนกรีต

การหาปริมาณเหล็กเสริมคอนกรีตที่ใช้ตามที่กำหนดในแบบและรายการก่อสร้าง ต้องพิจารณาแยกเป็นชนิด (เหล็กกลม SR24 เหล็กข้ออ้อย SD30  SD40) ขนาด และความยาว แล้วคิดเทียบเป็นน้ำหนัก (ปกติเหล็กหนัก 7.8 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร) หน่วย เป็นกิโลกรัมหรือตัน โดยปกติในการหาความยาวของเหล็กเสริมที่ใช้ จะถือเอาความยาวของชิ้นส่วนในแนวเส้นตรงเป็นหลักก่อนโดยไม่หักผิวของคอนกรีต หุ้ม แล้วจึงคิดเผื่อความยาว (ตามขนาดของเหล็ก) ที่ ต้องต่อทาบกัน หรือการงอขอที่ปลายและการดัดทำคอม้อหรือตัดแล้วเหลือเศษสั้นใช้งานไม่ได้ ส่วนปริมาณของลวดผูกเหล็กที่ต้องใช้ก็เทียบกับปริมาณของเหล็กเสริมคอนกรีต  ซึ่งปกติประมาณ 15 – 16 กิโลกรัม ต่อเหล็กเสริมหนึ่งตัน สำหรับค่าแรงในการดัดเหล็กและผูกเหล็กก็คิดต่อหนึ่งตันของเหล็กที่ต้องใช้ หากงานก่อสร้างอยู่ในที่สูงค่าแรงจะแพงกว่าธรรมดา เพราะต้องเสียค่าแรงในการส่งเหล็กขึ้นไป  หรือหากมีแต่เหล็กขนาดเล็กอย่างเดียว ค่าแรงก็จะสูงขึ้นอีก

 
เกณฑ์การประมาณปริมาณเหล็กเสริมคอนกรีต

•  เหล็กตะแกรงของฐานราก คิดความยาวของเหล็ก  =  ความกว้างและความหนาของฐานราก

•  เหล็กยืนของเสาตอม่อ  ปลายเหล็กยืนส่วนที่ดัดงอเป็นมุมฉาก (เพื่อยึดกับเหล็กตะแกรงของฐานราก) ให้คิดความยาว  =  หนึ่งในสี่ของความกว้างของฐานราก

•  เหล็กยืนของเสา  คิดความยาวของเหล็กยืน  =  ความยาวของเสา

              ความยาวของเหล็กปลอก 1 ปลอก  =  ความยาวของเส้นรอบรูปเสา

•  เหล็กนอนของคาน  (ทั้งเหล็กตรง  และเหล็กคอม้า) คิดความยาวเหล็ก  =  ความยาวของคานจากศูนย์กลางเสาถึงศูนย์กลางเสา             

                                                  ความยาวของเหล็กปลอก 1 ปลอก  =  ความยาวของเส้นรอบรูปคาน

•  เหล็กตะแกรงของพื้น (ทั้งเหล็กตรง และเหล็กคอม้า) คิดความยาวเหล็ก  =  ความกว้างของพื้น

•  เหล็กนอนของบันได คิดความยาวเหล็ก  =  ความกว้างของบันได

                      ความยาวของเหล็กลูกโซ่  =  ความกว้างของลูกนอน + ความสูงของลูกตั้ง

•  เหล็กนอนของเอ็นยึดผนังและบัวใต้หน้าต่าง คิดความยา  =  ความยาวของเอ็นยึดผนังและบัวใต้หน้าต่าง

                                           ความยาวของเหล็กลูกโซ่  =  ความกว้างของเอ็นยึดผนังและบัวใต้หน้าต่าง

•  เหล็กเสริมของส่วนโครงสร้างอื่น ๆ หากคล้ายคลึงกับส่วนใดที่กล่าวข้างต้น ให้คิดเหมือนส่วนนั้น
   หากไม่คล้ายคลึงเลย ให้พิจารณาตามเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น

•  การเผื่อเหล็กเสริมคอนกรีต (ทั้งเหล็กกลม และเหล็กข้ออ้อย) ให้คิดเผื่อตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กเสริม ดังนี้

 

งานเหล็กรูปพรรณ

การหาปริมาณเหล็กรูปพรรณที่ใช้ทำส่วนประกอบของโครงสร้างซึ่ง ได้แก่ เสา  คาน  พื้น  หรือส่วนต่าง ๆ ของโครงหลังคา จะต้องแยกออกตามประเภท ขนาดหน้าตัดและความยาวเป็นท่อน (ท่อนหนึ่งยาว 6 เมตร) แล้วคิดเทียบเป็นน้ำหนัก มีหน่วยเป็นกิโลกรัม นอกจากนี้ต้องหาปริมาณอุปกรณ์ที่ใช้ยึดหรือทำรอยต่อ เช่น แผ่นเหล็กปะกับ น๊อต  หมุดย้ำ  สำหรับ โครงเหล็กที่ใช้เชื่อมด้วยลวดเชื่อม ไม่ต้องคิดวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อม เพราะจะคิดรวมในค่าแรงงาน การประมาณค่าแรงงานอาจคิดเป็นเปอร์เซนต์ของราคาวัสดุที่คำนวณได้ (ประมาณ 30 – 50 %)

ตัวอย่างการหาปริมาณเหล็กเสริมในคาน

สมมุติว่าต้องการหาปริมาณเหล็กเสริมคอนกรีตในคาน คสล. ขนาด 0.20 x 0.40 ม. ความยาวคานจากศูนย์เสาถึงศูนย์เสาเท่ากับ 4.50 ม.
ปริมาณเหล็กเสริมที่ใช้สามารถหาได้สองแบบคือ แบบละเอียด และแบบหยาบ ดังต่อไปนี้

 

การประมาณอย่างละเอียด

ต้อง หาความยาวของเหล็กเสริมทีละเส้นโดยพิจารณาว่าคานยาวเท่าไร ต้องเผื่อระยะสำหรับงอขอเท่าไร เผื่อความยาวของคอม้าเท่าไร และระยะต่อเท่าไร จึงจะได้ความยาวของเหล็กแต่ละเส้นที่ต้องการ

 
 
เหล็กบนและเหล็กล่าง  :

ต้องการเหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม. ยาวเท่ากับ 4.50 (ระยะศูนย์เสา) + 0.15 (ความกว้างเสาเมื่อหักระยะคอนกรีตหุ้มทั้งสองปลาย) + 0.35 (ระยะเผื่องอปลายทั้งสองข้าง)  =  5.00 ม. จำนวน 4 ท่อน

เหล็กคอม้า  :

ต้องการเหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 มม. ยาว 2.50 (ระยะ 4.50 – 0.20 – 1.80) + 2 [0.50 (ระยะคอม้า)] + 2 [0.55 (ระยะ 0.90 – 0.35)] + 2 [0.05 (จากศูนย์เสาถึงขอบเสา)] + 2 [0.02 (ระยะเผื่องอปลาย)]  =  5.10  ม. จำนวน 1 ท่อน

เหล็กปลอก  :

ต้องการเหล็กปลอกขนาด 6 มม. จำนวน 23 ท่อน ยาวท่อนละ 2 (0.36 + 0.16 + 0.08)  =  1.20 ม. ถ้าเหล็ก 1 เส้น ยาว 10.0 ม. จะตัดได้    =  8  ท่อน   ดังนั้นต้องการเหล็กปลอก 6 มม. จำนวน   = 2.87 เส้น คิด 3 เส้น   สรุป       ใช้เหล็กเสริมขนาด       12 มม. X 10.00 ม.  =  2      เส้น
                เหล็กเสริมขนาด       15 มม. X 10.00 ม.  =  0.51  เส้น
                เหล็กเสริมขนาด        6 มม. X 10.00 ม.   =  3       เส้น   

 

การประมาณอย่างหยาบ (คิดตามเกณฑ์ข้างต้น)

ความ ยาวของเหล็กเสริมที่ต้องใช้ คิดตามความยาวของชิ้นส่วนในแนวเส้นตรงเป็นหลัก โดยไม่หักผิวของคอนกรีตหุ้ม แล้วจึงเผื่อความยาวตามเกณฑ์

เหล็กบนและเหล็กล่าง  :

ต้องการเหล็กขนาด  12  มม. ยาวเท่ากับ 4 x 4.50          =    18                           เมตร

                                  เผื่อ 9 %                           =      1.65                       เมตร

                                        รวม                                   =    18 + 1.65  =  19.65     เมตร

                                              ดังนั้นต้องการ                =      2  เส้น

เหล็กคอม้า  :

ต้องการเหล็กขนาด 15 มม. ยาวเท่ากับ  1 x 4.50           =  4.50   เมตร     

                                เผื่อ 11 %                           =  0.50   เมตร

                                               รวม  =  4.50 + 0.50  =  5.00  เมตร 

                                                            ดังนั้นต้องการ  =  0.5  เส้น                                 

เหล็กปลอก  :

ต้องการเหล็กขนาด 6 มม. จำนวน  23  ท่อน

                                                   ยาวท่อนละ  =  2 (0.20 + 0.40)  =  1.20  เมตร

                                                เผื่อ 5 %      =  0.06  เมตร

                                                             รวม  =  1.26  เมตร  ต่อหนึ่งท่อน 

                                                ดังนั้นต้องการ  =  3  เส้น

 จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่าการคิดอย่างละเอียดและการคิดอย่างหยาบ ให้ผลใกล้เคียงกัน แต่การคิดอย่างละเอียดทำให้เสียเวลามาก แต่เป็นวิธีที่เหมาะและนิยมใช้ในการจัดหาปริมาณวัสดุสำหรับการทำการก่อสร้าง จริง  ดังนั้นในการหาปริมาณเหล็กเสริมคอนกรีตจึงนิยมคิดแบบหยาบ เพราะรวดเร็วกว่า

หากต้องการทราบราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานสำหรับเหล็กเสริมคอนกรีตขนาดต่าง ๆ แต่ละเส้น (ยาวเส้นละ 10 เมตร) อาจทำได้  ดังนี้ ถ้าสมมุติราคาเหล็กเส้น

ขนาด       6  มม.      =   11.0  บาท/กก.              ขนาด    9  มม.                       =   9.90 บาท/กก.

ขนาด     12  มม.      =   9.80  บาท/กก.              ขนาด  15 – 25 มม.                  =   9.55  บาท/กก.

ลวดผูกเหล็ก (ใช้ 16 กก. ต่อเหล็กเสริมหนึ่งตัน)  =  16  บาท/กก.

ดังนั้นลวดผูกเหล็ก  =      =  0.256  บาท/เหล็กเสริมหนึ่ง กก.

เมื่อสมมุติค่าแรงในการผูกเหล็กและดัดเหล็กหนึ่งตันเท่ากับ 2000 บาท หรือ 2 บาท/กก. ก็จะหาราคารวมค่าแรงและค่าวัสดุสำหรับเหล็กเสริมคอนกรีตแต่ละเส้น ได้ดังนี้

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[*] หน้าที่แล้ว