ข้อกำหนดเสาเข็มเจาะ

(1/1)

civil2181:
ข้อกำหนดเสาเข็มเจาะ

ตอกปลอกเหล็ก (Casing) ซึ่งโดยปกติจะทำเป็นท่อนๆ ยาวประมาณ 1.00 – 1.20 เมตร ต่อกันด้วยเกลียวลงในรูเจาะ อย่าให้ปลอกเหล็กเอียง จนกระทั่งถึงชั้นดินแข็งปานกลาง (Medium Stiff Clay) โดยความลึกของปลอกเหล็กที่กดลงไปตามสภาพของชั้นดินแต่ละพื้นที่
เจาะเอาดินออกจากรูเสาเข็มเจาะ โดยใช้กระเช้าชนิดมีลิ้นปลายหรือ Bucket ให้ทำการเจาะเอาดินออกจนถึงระดับที่กำหนดไว้ในแบบ หรือจนถึงระดับที่ได้รับอนุมัติจากวิศวกรผู้ออกแบบ
ตรวจสอบบริเวณรูเจาะ และก้นหลุมที่ทำการเจาะเสร็จแล้ว มิให้เกิดการพังทลายของดินหรือมีเศษวัสดุ , ดิน ตกค้างอยู่ที่ก้นหลุมเจาะ ในกรณีที่มีเศษวัสดุ หรือดินอยู่ต้องนำขึ้นมาให้หมด
หย่อนโครงเหล็กที่ผูกเตรียมไว้ลงในหลุมเจาะที่ทำการเจาะเสร็จแล้ว โดยโครงเหล็กที่ผูกเตรียมไว้ต้องผูกตามแบบการเสริมเหล็กในงานเสาเข็มนั้น
เทคอนกรีตลงไปในหลุมเจาะโดยผ่านกรวย (Hopper) ปลายกรวยควรเป็นท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 150 – 200 มิลลิเมตร เพื่อให้คอนกรีตหย่อนสู่ก้นหลุมตรงๆ ไม่ปะทะผนัง
เข็มเจาะ การเทคอนกรีตจะต้องไม่ทำให้เกิดการแยกตัว (Segregation) คอนกรีตที่ใช้ในเสาเข็มเจาะจะต้องให้มี ความสามารถในการเทได้สูง โดยมี Slump ระหว่าง 10.00 – 15.00 เซนติเมตร หรือตามสภาพของความเหมาะสม
วิธีการเทคอนกรีต เทคอนกรีตจนเมื่อระดับของคอนกรีตสูงกว่าปลาย Casing แล้วจึงเริ่มถอน Casing ออกทีละท่อน โดยควบคุมให้ระดับคอนกรีตอยู่สูงกว่าปลายของ Casing เสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการพังทลายของดินเข้ามาในหลุมเจาะ
ข้อ 3.
การใส่ปลอกเหล็ก จะต้องระมัดระวังให้ได้แนวดิ่งมากที่สุด มิฉะนั้นเสาเข็มที่ดำเนินการเจาะอยู่จะเอียงตามแนวเอียงของปลอกเหล็ก
การต่อปลอกเหล็กแต่ละท่อน จะต้องต่อให้แน่นพอสมควร มิฉะนั้นน้ำใต้ดิน (ถ้ามี) อาจจะซึมเข้าระหว่างรอยต่อของเกลียว จะทำให้คุณภาพของคอนกรีตไม่ดีเท่าที่ควร
ระหว่างการเจาะเอาดินขึ้น จะต้องตรวจสอบอยู่เสมอว่าผนังหลุมเจาะพัง หรือยุบเข้าหรือไม่ควรสังเกตเสมอว่าการเจาะดินทุกครั้ง ควรจะได้ความลึกเพิ่มขึ้น และชนิดของดินควรจะเปลี่ยนไปตามความลึกโดยดูเทียบได้จาก Boring Log หรือเสาเข็มต้นแรกๆ ที่ทำแล้ว ถ้าเจาะดินแล้วความลึกไม่เพิ่มขึ้น หรือชนิดของดินไม่เปลี่ยนแปลง ก็อาจแสดงว่าดินข้างๆ ได้พังลงมาเป็นกระเปราะ จะต้องทำการแก้ไขโดยตอกปลอกเหล็กให้ลึกลงไปอีก
ระหว่างการเจาะ จะต้องเจาะดินด้วยความระมัดระวังการเจาะที่ถึงระดับชั้นทราย หรือดินระดับชั้นดินปนทราย อันจะทำให้เกิดการซึมของน้ำใต้ดินเข้าหลุมเจาะ อันจะทำให้เกิดการพังทลายของดินได้
ในการเจาะอย่าทิ้งรูเจาะไว้นานเกินควร โดยไม่ได้เทคอนกรีตจะทำให้ผิวดินกระทบความชื้นในอากาศนานเกินควร และสูญเสียแรงเฉือน (Skin Friction) ได้
ไม่ควรใช้คอนกรีตที่ค่อนข้างแข็ง ควรให้เหลวกว่าคอนกรีตธรรมดา Slump ประมาณ 10.00 – 15.00 เซนติเมตร เพื่อให้คอนกรีตเกิด เวลาเทคอนกรีตผ่านกรวยและไหลลงไปในรูที่ทำการเจาะแล้วเสร็จแล้วจะต้องเทคอนกรีตผ่านกรวยเพี่อไม่ให้คอนกรีตหล่นลงตรงๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแยกตัว ควรทำการเทคอนกรีตแบบหล่ออิสระ (Free Fail) จากปากหลุมเจาะโดยผ่านกรวยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแยกตัว (Segregation)
ไม่ควรทำการเจาะเสาเข็มเจาะต้นที่ใกล้กันในระยะห่างกัน 3.00 เมตร จากเสาเข็มที่พึ่งทำการเจาะและเทคอนกรีตเสร็จ เพราะอาจจะทำให้คอนกรีตขณะกำลังแข็งตัวเสียกำลัง นอกจากหลังจาก 24 ชั่วโมง ภายหลังเสาเข็มเจาะต้นที่อยู่ติดกันแล้วเสร็จ
ต้องเทคอนกรีตเผื่อให้หัวเสาเข็มสูงกว่าระดับที่ต้องการไม่น้อยกว่า 30.00 เซนติเมตร เพื่อทำการสกัดออกภายหลัง เนื่องจากคอนกรีตบริเวณหัวเสาเข็มมักสกปรก และมีเศษวัสดุหรือดินหล่นลงไปภายหลังออกให้หมด
ข้อ 4.
ระยะคลาดเคลื่อน ในแนวราบที่ระดับพื้นดินต้องไม่เกิน 7.00 เซนติเมตร โดยวัดขนานกับแนวแกน ทั้งสองแกน
ความผิดพลาด ในแนวดิ่งต้องไม่เกิน 1 : 100 ของความยาวเข็ม
ในกรณีใดก็ตาม ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มเข็มในฐานรากที่มีจำนวนเข็มตั้งแต่ 2 ต้น จะต้องไม่เกิน 5.00 เซนติเมตร โดยวัดที่ระดับพื้นดิน
ข้อ 5.
ระยะห่างของการเจาะเสาเข็มต้นที่ทำการเจาะถัดไป จะต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 6 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเสาเข็มต้นที่เสร็จแล้วใหม่ๆ หากต้องการเจาะต้นที่ทำการเจาะถัดไปในระยะใกล้กว่านี้ จะต้องรอให้เสาเข็มต้นที่ทำการเจาะเสร็จแล้วให้เวลาผ่านไปไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง โดยพิจารณาว่าการทำงานใดๆ ก็ตาม จะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับเสาเข็มที่ได้ทำการเจาะไปแล้ว ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของวิศวกรผู้ควบคุมงาน
ข้อ 6.
ในกรณีที่เจาะเจอชั้นทราย ชั้นทรายไม่สามารถป้องกันน้ำใต้ดินได้ จึงมีน้ำใต้ดินไหลเข้ามาในหลุมเจาะ ในกรณีที่แรงดันของน้ำใต้ดินแรงมาก จำเป็นจะต้องใส่น้ำเข้าไปในหลุมเจาะเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำจากใต้ดินไหลเข้ามาในหลุมที่เจาะไว้แล้ว (เพราะน้ำจากใต้ดินจะพาทรายเข้ามาในหลุมเจาะด้วย) การเทคอนกรีต จะต้องเทคอนกรีตผ่านกรวยที่มีท่อ ขนาด 15- 20 ซม. (Timmy Pipe)ยาวตลอดจนถึงปลายเข็ม เพื่อทำการเทคอนกรีตเทคอนกรีตไล่น้ำขึ้นมา

nonk:
ขอบคุณครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ