วิศวกรรมโยธาและบทบาทของวิศวกรโยธา

(1/4) > >>

USS Submarine:
วิศวกรรมโยธาและบทบาทของวิศวกรโยธา

หากกล่าวถึงคำว่า “วิศวกร” คนส่วนใหญ่จะนึกถึงภาพคนใส่หมวกนิรภัยสีเหลือง ถือปึกกระดาษ A3เดินไปเดินมาในเขตก่อสร้าง ภาพวิศวกรที่เราคุ้นตาเราเหล่านั้นก็คือ บรรดาวิศวกรโยธา ผู้มีหน้าที่ออกแบบสิ่งก่อสร้างทุกรูปแบบ ตลอดจนเป็นผู้ควบคุมโครงการก่อสร้างต่างๆ และเนื่องด้วยความเกี่ยวข้องกับปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์ งานด้านโยธาจึงมีประวัติความเป็นมายาวนาน และจะยังคงมีสืบต่อเรื่อยไป ตราบเท่าที่โลกยังไม่หยุดนิ่ง แม้ว่าจะเป็นศาสตร์ที่มีมาช้านานจนเหมือนเป็นศาสตร์ที่ไม่มีการพัฒนา  หากแต่ในความเป็นจริงองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกิดจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้นยังมีให้ศึกษาเพิ่มเติมอยู่เรื่อยไปผู้ ที่เข้ามาศึกษาในสายงานนี้จะมีความรู้ทั้งในด้านการวางแผน วิเคราะห์ ออกแบบและก่อสร้างอาคาร ฐานราก โครงสร้างใต้ดิน การบริหารการก่อสร้าง และการขนส่ง  เพื่อให้วิศวกรเหล่านั้นสามารถดำเนินการโครงการได้ทั้งขนาดเล็กไปจนถึง โครงการขนาดใหญ่ อาทิ งานด้านการก่อสร้างสาธารณูปโภค

ลักษณะวิชาที่เรียน

เริ่มตั้งแต่การเรียนวิชาพื้นฐานทาง วิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ในแขนงที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างรายวิชาเช่น กลศาสตร์วิศวกรรม การบริหารทางวิศวกรรม สถิติ แคลคูลัส 3 และปัจจุบันทางภาควิชาได้จัดให้มีรายวิชา แนวความคิดทางวิศวกรรมโยธา เพื่อให้นิสิตมองเห็นภาพกว้างของศาสตร์แขนงนี้มาชัดเจนขึ้นหลังจากนั้นเมื่อ นิสิตมีความเข้าใจในองค์ความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมแล้ว จะเข้าสู่การศึกษาในรายวิชาเฉพาะทางโยธามากยิ่งขึ้น โดยรายวิชาเหล่านี้อาจเป็นแขนงหนึ่งจากหลายภาควิชา ตัวอย่าง วิชาการสำรวจและรังวัด เป็นวิชาแขนงหนึ่งของภาควิชาสำรวจ ซึ่งมีคามเกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง วิชาชลศาสตร์ของภาควิชาแหล่งน้ำ หรืออาจเป็นวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล และสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  จะมีความเกี่ยวข้องในการดำเนินการก่อสร้างต่างๆ นิสิตภาควิชาโยธาก็จำเป็นจะต้องเรียนเพื่อที่จะสามารถนำองค์ความรู้เหล่านี้ ไปติดต่อประสานงานระหว่างวิศวกรแต่ละสายงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการก่อ สร้าง  จากนั้นนิสิตจะได้ศึกษารายวิชาที่เปรียบประหนึ่งเป็นหัวใจของงานด้านโยธา คงหนีเรื่อง การออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้าง ไปไม่พ้น รายวิชาประเภทนี้แบ่งออกเป็นหลายวิชาย่อยๆ เพื่อให้นิสิตได้มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในแต่ละหัวข้อ รวมทั้งยังมีรายวิชาด้านวัสดุศาสตร์ เพื่อให้ว่าที่วิศวกรรู้จักและเข้าใจการเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับงานที่ ดำเนินการ หลังจากที่สามารถออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้างได้แล้ว ในการดำเนินการก่อสร้างต่างๆ แต่ละโครงการจะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนั้นจำเป็นจะต้องมีการวางแผนงาน และระบบปฏิบัติงานที่ดี ซึ่งนิสิตจะได้เรียนรู้ในรายวิชา การบริหารงานก่อสร้าง  และการดำเนินโครงการก่อสร้างต่างๆ จะต้องมีเรื่อง เงินๆทองๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถตัดสินใจสร้างหรือดำเนินโครงการได้ เราsจำเป็นจะต้องมีงบประมาณมาสนับสนุนในแต่ละโครงการให้เพียงพอ และจะต้องใช้เงินเหล่านั้นอย่างพอเพียง ตามหลักสำคัญของวิศวกรคือ ประหยัด ปลอดภัย และใช้งานได้ดี ดังนั้น วิศวกรโยธาจะต้องศึกษา ในรายวิชา การประเมินราคาก่อสร้างด้วย นอกจากรายวิชาบังคับที่ได้กล่าวถึงไปแล้ว  ทางภาควิชายังมีการเรียนการสอนในวิชาบังคับเลือกหรือที่เราเรียกติดปากว่า วิชา Approved อีก 4 สาขาย่อย ได้แก่ สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมปฐพี วิศวกรรมขนส่ง และสาขาบริหารการก่อสร้าง ให้นิสิตได้เลือกเรียนตามความสนใจจำนวน 2 วิชา หากนิสิตสนใจที่จะศึกษาต่อเฉพาะทางตามสาขา ก็สามารถศึกษาต่อได้ในระดับปริญญาโท และเอก ซึ่งจะเป็นรายวิชาขั้นสูงขึ้น และทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็มีหลักสูตรรองรับไปจนถึงระดับปริญญาเอก

ลักษณะงานในวิชาชีพ

ภาพรวมของการทำงานด้านโยธา ประกอบไปด้วย การคำนวณออกแบบโครงสร้าง การควบคุมการก่อสร้าง การวางระบบการขนส่ง งานทางด้านฐานราก และโครงสร้างใต้ดิน ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาประเทศ ความเป็นอยู่และความปลอดภัยของประชาชน โดยอยู่ในฐานะบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา เพื่อเป็นผู้ออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้าง รวมถึงการตรวจสอบและควบคุมงานก่อสร้างด้วย  หรืออาจอยู่ในฐานะบริษัทรับเหมาก่อสร้าง เพื่อที่จะเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งอาศัยทักษะด้านการบริหาร คน งบประมาณและเวลา  หรือแม้กระทั่งอาจอยู่ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งจะเกี่ยวข้องการสาธารณูปโภคของชาติโดยตรง    จากที่ได้กล่าวมาสังเกตุได้ว่า วิศวกรโยธาเข้าไปมีบทบาทเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ และสวัสดิภาพของประชาชนทุกระดับชั้น  และนั่นคือความภูมิใจสูงสุดของวิชาชีพวิศวกรรมโยธา

การศึกษาต่อ

อาจเลือกเรียนต่อทันทีหลังจากจบ ปริญญาตรี หรือจบแล้วทำงานสักระยะ หาประสบ การณ์แล้วค่อยเรียนต่อก็ขึ้นอยู่กับมุมมองและความเหมาะสมของแต่ละคน ข้อสำคัญสำหรับการศึกษาต่อในระดับสูงนั้น คือ ควรทำคะแนน GPA ในระดับปริญญาตรีให้ดี และใฝ่หาความรู้ทาง ด้านภาษาอังกฤษเพื่อสร้างพื้นฐาน โดยที่จุฬาฯ เปิดสอนวิศวกรรมโยธาถึงระดับปริญญาเอก ทุนเรียนต่อก็มี ซึ่งก็ขึ้นกับตัวเองว่าจะมีความสามารถแข่งกับคนอื่นๆ ได้หรือเปล่า ขณะที่เรียนก็สามารถสมัครขอทุนโดยทำงานเป็น RA (Research Assistant) หรือ TA (Teaching Assistant) ได้

ขอขอบคุณข้อมูลจาก 

jocohama:
สุดยอดเยคับเพ่น้อง

MaiCivil:
สุดยอดครับ

prp:
เห็นด้วยเลยครับภาษาสำคัญมากเดียวนี้

Napra:
กว่าจะเป็นวิศวกร

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป