คู่มือการทดสอบหิน ทราย และคอนกรีต โดย บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

(1/1)

USS Submarine:
คู่มือการทดสอบหิน ทราย และคอนกรีต

โดย

บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

บทนำ

             บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด หรือ CPAC ผู้ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จรายแรกของประเทศไทย ได้ถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ปี 2506 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังที่จะพัฒนาวงการก่อสร้างไทยให้เจริญทัดเทียมนานาอารยประเทศ ซึ่งในครั้งนั้นนับได้ว่าเป็นก้าวแรกของการพัฒนาเทคโนโลยีของวงการก่อสร้างอย่างจริงจัง

             แม้ว่าปัจจุบันประเทศไทย จะประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำลงและส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของโครงการ ผู้รับเหมาก่อสร้าง หรือแม้แต่ผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างก็ตามทำให้ผู้ประกอบการเหล่านี้ ล้วนต้องดำเนินและบริหารธุรกิจที่มุ่งเน้นในการประหยัดต้นทุนและค่าใช้จ่าย เพื่อให้ธุรกิจดำเนินการต่อไปได้

             สำหรับคอนกรีตผสมเสร็จซีแพค แม้จะได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำลงด้วยก็ตาม แต่จากความมุ่งมั่นและความปราถนาในการพัฒนาวงการก่อสร้างไทยให้เจริญทัดเทียมนานาอารยประเทศ และเป็นไปตามนโยบายคุณภาพของบริษัทที่ว่า "เราจะผลิตสินค้าและให้บริการที่ทำให้ลูกค้าพึงพอใจและมั่นใจ" บริษัทฯ จึงได้จัดทำหนังสือ "คู่มือการทดสอบหิน ทราย และคอนกรีต" เล่มนี้ขึ้นเพื่อเผยแพร่ให้แก่วงการก่อสร้างไทย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ใช้เป็นหนังสืออ้างอิง โดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่วงการก่อสร้างไทยต่อไป

คำนำ

               หนังสือ "คู่มือทดสอบ หิน ทราย และคอนกรีต" คณะผู้จัดทำได้เรียบเรียงจากประสบการณ์และข้อมูลของบริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด ที่ดำเนินธุรกิจผลิตสินค้าคอนกรีตผสมเสร็จมามากกว่า 30 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ ต้องการให้เป็นหนังสืออ้างอิงสำหรับบุคลากรในวงการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็น วิศวกร ผู้รับเหมา ผู้ควบคุมงาน อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ตลอดจนผู้สนใจในการก่อสร้าง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการทดสอบ หิน ทราย และคอนกรีต อันจะนำไปสู่การใช้งานคอนกรีตสำหรับโครงสร้างต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

             เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้แบ่งเป็น 3 ส่วน จำนวน 18 บทดังนี้

    ส่วนที่ 1 : การผลิตหิน และทรายสำหรับผสมคอนกรีตกล่าวถึงกระบวนการสำรวจ การผลิต การควบคุมคุณภาพ และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตหินและทราย ในประเทศไทย

    ส่วนที่ 2 : การทดสอบหิน และทราย ที่ใช้ในการทำคอนกรีตกล่าวถึงกระบวนการทดสอบหินและทราย ที่จำเป็นต้องทำก่อนนำมาผสมทำคอนกรีต และการนำไปใช้งานของวัสดุ

    ส่วนที่ 3 : การทดสอบคอนกรีตสด และคอนกรีตที่แข็งตัวกล่าวถึงกระบวนการทดสอบที่ใช้ในกระบวนการทดสอบคอนกรีตสดและคอนกรีตที่แข็งตัว คุณสมบัติที่ดีของคอนกรีต และผลเสียของการใช้คอนกรีตที่ไม่ได้คุณภาพตามที่ออกแบบ

             คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือ "คู่มือทดสอบ หิน ทราย และคอนกรีต" จะเป็นประโยชน์ต่อวงการก่อสร้างไทย และขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับผู้ที่มีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใด ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ในการนำไปปรับปรุงหนังสือ "คู่มือทดสอบ หิน ทราย และคอนกรีต" เล่มนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

USS Submarine:
การผลิตหิน และทราย สำหรับผสมคอนกรีต
   
การผลิตหิน สำหรับผสมคอนกรีต (Coarse Aggregate Production) ดาวน์โหลดที่นี่

การผลิตทราย สำหรับผสมคอนกรีต (Fine Aggregate Production) ดาวน์โหลดที่นี่

การทดสอบหิน และทราย ที่ใช้ในการทำคอนกรีต

การทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะ การดูดซึมน้ำและความชื้นผิวของมวลรวม (Specific Gravity,Absorption and Surface Moisture of Aggregate) ดาวน์โหลดที่นี่

การทดสอบหาหน่วยน้ำหนัก และช่องว่างระหว่างมวลรวม (Bulk Unit Weight and Voids) ดาวน์โหลดที่นี่

การทดสอบหาขนาดคละของมวลรวม ค่าโมดูลัสความละเอียด และขนาดใหญ่ที่สุดของมวลรวม (Seive Analysis, Fineness Modulus and Maximum Size of Aggregate) ดาวน์โหลดที่นี่

การทดสอบความต้านทานการสึกกร่อนของหินโดยเครื่องทดสอบลอสแองเจลีส (Abrasion Test by Los Angeles Machine) ดาวน์โหลดที่นี่

การทดสอบหาดัชนีความแบน และดัชนีความยาวของ (Falkiness and Elongation Index) ดาวน์โหลดที่นี่

การทดสอบสารอินทรีย์ที่เจือปนใน (Organic Impurities in Fine Aggregate) ดาวน์โหลดที่นี่

การทดสอบความคงทนของมวลรวม (Soundness) ดาวน์โหลดที่นี่

การทดสอบหาปริมาณวัสดุขนาดเล็กกว่า 75 Um (Materials Finer Than 75 Um in Aggregate by Washing) ดาวน์โหลดที่นี่

การทดสอบคอนกรีตสด และคอนกรีตที่แข็งตัว

การทดสอบความสามารถเทได้ (Workability) ดาวน์โหลดที่นี่

การทดสอบหาค่าหน่วยน้ำหนักของคอนกรีตและปริมาณอากาศ (Unit Weight and Air Content of Concrete) ดาวน์โหลดที่นี่

การทดสอบระยะเวลาการก่อตัวของคอนกรีต (Setting Time of Concrete) ดาวน์โหลดที่นี่

การทดสอบการเยิ้ม (Bleeding) ดาวน์โหลดที่นี่

การทดสอบการสูญเสียค่าการยุบตัว (Slump Loss) ดาวน์โหลดที่นี่

การทดสอบกำลังอัด และกำลังดึงของคอนกรีต (Compressive Strength and Tensile Strength of Concrete) ดาวน์โหลดที่นี่

การทดสอบหาค่าโมดูลัสยืดหยุ่น และค่าอัตราส่วนปัวซองค์ (Modulus of Elasticity and Poisson's Ratio) ดาวน์โหลดที่นี่

การทดสอบแรงยึดเหนี่ยวของคอนกรีตต่อเหล็ก (Bond Strength) ดาวน์โหลดที่นี่
   

phat2505:
ขอบคุณครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ