การออกแบบส่วนผสมคอนกรีตและการควบคุมคุณภาพ

(1/2) > >>

civil2181:
การควบคุมคุณภาพของคอนกรีต

คำนิยาม

การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) หมายถึง กิจกรรมและกลวิธีการปฏิบัติเพื่อสนองความต้องการด้านคุณภาพ

การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) หมายถึง การปฏิบัติการทั้งหมดตามระบบและแผนที่วางไว้ ที่ให้ได้มาซึ่งความเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์หรือ บริการนั้นเป็นไปตามคุณภาพที่ต้องการ

กระบวนการควบคุมคุณภาพ

1.       การควบคุมวัตถุดิบ

-          ปูนซีเมนต์

-          หิน ทราย

-          น้ำ

-          น้ำยาผสมคอนกรีต

-          วัสดุทดแทนซีเมนต์

2.       การออกแบบคุณส่วนผสมคอนกรีต

-          พิจารณาศึกษา ทบทวน ข้อกำหนด

-          การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ข้อกำหนด ให้เหมาะสม

-          พัฒนาและเลือกคุณส่วนผสม

-          การเสนอส่วนผสมเพื่ออนุมัติใช้งาน

-          การประชุมหารือก่อนการเทคอนกรีต

-          การรวบรวมข้อมูลลักษณะเฉพาะของคอนกรีต

3.       การควบคุม ณ โรงงานคอนกรีต หรือ ณ หน่วย งานผลิต

-          การสุ่มตรวจสอบวัตถุดิบที่เข้าโรงงาน

-          การกองเก็บวัตถุดิบ เช่น การป้องกันสิ่งสกปรกเจือปน การระบายน้ำของมวลรวม

-          การชั่ว ตวงส่วนผสม เช่น ระบบชั่งและระบบเคลื่อนย้ายวัตถุดิบที่เชื่อถือได้ , การตรวจสอบ (Calibrated) เครื่องชั่งและอุปกรณ์ตวงน้ำยา ( Dispenser)

-          ความถูกต้องในการชั่งตวง

-          การบำรุงรักษาเครื่องจักรและกระบวนการผลิต

4.       การควบคุมคอนกรีต

-          การสุ่มตัวอย่างคอนกรีตเพื่อทดสอบ

-          การทดสอบคอนกรีตสด

-          การสังเกต ณ หน่วยงานก่อสร้าง

-          รายงานข้อมูลเทคนิคต่าง ๆ ในสนาม

-          รายงานของพนักงานจัดส่ง

-          การเปรียบเทียบผลทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการ

-          การจัดทำผลการทดสอบ

5.       การบริการลูกค้า

-          การตรวจสอบข้อร้องเรียนของลูกค้า

-          การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด

-          เสนอแนะทางแก้ไขปัญหาและหาทางป้องกัน

-          ป้อนข้อมูลส่งกลับไปที่หน่วยงานผลิต

 

การใช้สถิติในการควบคุมคุณภาพ

-          ในกรณีที่มีการควบคุมคุณภาพของคอนกรีตดี ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจะน้อย นั่นคือ กำลังอัดของตัวอย่างก้อนปูน ส่วนใหญ่ มีค่าใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ย ทำให้เส้นโค้งการแจกแจงความถี่แบบปกติโด่งขึ้นและแคบลง

-          ในกรณีที่การควบคุมคุณภาพของคอนกรีตไม่ดี ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจะมีค่ามาก ค่ากำลังอัดของตัวอย่างก้อนปูนก็จะกระจายออกจากค่าเฉลี่ยมาก ทำให้เส้นโค้งเตี้ยลงและแบนออก

 

การออกแบบส่วนผสมโดยปริมาตร

สำหรับงานก่อสร้างขนาดเล็ก ส่วนใหญ่จะกำหนดคุณส่วนผสมโดยปริมาตร เช่น 1: 2 : 4  อัตราส่วนที่กล่าวถึงนี้ คือ ใช้ปูนซีเมนต์ 1 ส่วน ทราย 2 ส่วน หิน 4 ส่วน โดยปริมาตร การที่จะแปลงส่วนผสมโดยปริมาตรดังกล่าวให้เป็นส่วนผสมโดยน้ำหนักสามารถทำได้ดังนี้

·       ข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณ

1. หน่วยน้ำหนักของปูนซีเมนต์               =             1,4000 กก./ลบ.ม.

2. หน่วยน้ำหนักของหินทราย                  =             1,450 กก./ ลบ.ม.

·       การคำนวณปูน 1 ถุง 50 กก. มีปริมาตร            =                                 =             0.036  ลบ.ม.

ทราย 2 ส่วน มีปริมาตร                       =             0.036 x 2               =             0.072 ลบ.ม.

หิน 4 ส่วน มีปริมาตร                          =             0.036 x 4               =             0.144 ลบ.ม.

น้ำหนักหิน                                           =             0.144 x 1450       =             206 กก.

ปริมาณน้ำที่ใช้โดยทั่วไปสำหรับ ปูน 1 ถุง เพื่อให้ได้ค่า ยุบตัวประมาณ 10 ซม. เท่ากับ 30 ลิตร

น้ำหนักของส่วนผสมทั้งหมดเมื่อใช้ปูน 1 ถึง                =            50 + 104 + 209 + 30  = 393 กก.

หน่วยน้ำหนักคอนกรีต      1 ลบ.ม.                                  =             2,400 กก.

ต้องใช้ปริมาณปูน                                                               =               ถุง     =  305 กก./ลบ.ม.          

·       สรุป                        ส่วนผสมใน         1 ลบ.ม.

ปูนซีเมนต์                             =             305 กก./ลบ.ม.

ทราย                                      =             635 กก./ ลบ.ม.

หิน                                         =             1,275 กก./ลบ.ม.

น้ำ                                           =             185  กก./ ลบ.ม.

ค่ายุบตัว ประมาณ 10 ซม.

·       ปูนซีเมนต์

- ค่าความถ่วงจำเพาะ ทดสอบตามมาตรฐาน ASTMC 188 แต่สามารถใช้ค่า 3.15สำหรับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ทั่วไป

·       มวลรวม

-          ขนาดคละ ควรมีส่วนคละตามมาตรฐาน ASTMC 33

-           ความถ่วงจำเพาะ

ทราย ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C 128

หิน   ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C 127

-          ความชื้น ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C 70 และ ASTM C 565

-          ความละเอียดของทราย ทดสอบมาตรฐาน ASTM C 125

-          หน่วยน้ำหนักของมวลรวม ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C 29

rachy:
แจ่ม...ง่ายๆดีครับ

Tey:
สุ ::15::ดยอดคับ

k_2:
กำลังหาข้อมูลเตรียมสอบ พอดี ขอบคุณจ้า

paikanpun:
ขอบคุณครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป