CivilClub เว็บบอร์ดองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรโยธาและสำหรับผู้สนใจ

Civil Engineer => ห้องเรียนวิศวกรรมโยธา => ข้อความที่เริ่มโดย: USS Submarine ที่ มกราคม 26, 2010, 02:08:52 PMหัวข้อ: โครงสร้างแบบอินดีเทอร์มิเนท และการวิเคราะห์โครงสร้าง Indeterminate structures
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ มกราคม 26, 2010, 02:08:52 PM
โครงสร้างแบบอินดีเทอร์มิเนท และการวิเคราะห์โครงสร้าง Indeterminate structures

บทที่ 1 บทนำ Introduction
1.1 ความรู้ที่ต้องการ
1.2 พฤติกรรมโครงสร้างแบบอินดีเทอร์มิเนททางสถิต: ข้อดีและข้อด้อย
1.3 การจำแนกชนิดโครงสร้าง
1.4 สมการสมดุลแรง
1.5 อินดีเทอร์มิเนทเชิงแรง
1.6 อินดีเทอร์มิเนทเชิงการเคลื่อนที่
1.7 โครงสร้างไร้เสถียรภาพ
1.8 เงื่อนไขความสอดคล้องทางการเคลื่อนที่
1.9 ความสัมพันธ์ระหว่างแรง-การเคลื่อนที่
1.10 การวิเคราะห์โครงสร้างแบบอินดีเทอร์มิเนททางสถิต

บทที่ 2 การวิเคราะห์โครงสร้างอินดีเทอร์มิเนททางสถิตด้วยวิธีความสอดคล้องของการเปลี่ยนรูปร่าง Analysis of Indeterminate Structures by The Method of Consistent Deformations
2.1 บทนำ
2.2 หลักการซ้อนทับ (Superposition)
2.3 การวิเคราะห์โครงสร้างแบบอินดีเทอร์มิเนททางสถิตโดยวิธีความสอดคล้องของการเปลี่ยนรูปร่าง (Method of Consistent Deformations)
2.4 การวิเคราะห์ปัญหาการเคลื่อนที่ของจุดรองรับ การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ และการสร้างชิ้นส่วนผิดพลาด
2.5 วิธีงานที่น้อยที่สุด (Method of Least Work)

บทที่ 3 เส้นอินฟลูเอนซ์สำหรับโครงสร้างแบบอินดีเทอร์มิเนททางสถิต Influence Lines for Statically Indeterminate Structures
3.1 บทนำ
3.2 เส้นอินฟลูเอนซ์สำหรับคานแบบอินดีเทอร์มิเนททางสถิต
3.3 เส้นอินฟลูเอนซ์เชิงคุณภาพ (Qualitative influence lines)
3.4 การวางน้ำหนักเพื่อผลตอบสนองสูงสุด

บทที่ 4 การวิเคราะห์โครงสร้างแบบอินดีเทอร์มิเนททางสถิตโดยวิธีความลาดชัน-การโก่งตัว Analysis of Statically Indeterminate Structures by The Slope-Deflection Method
4.1 บทนำ
4.2 สมการความลาดชัน-การโก่งตัว (Slope-Deflection Equations)
4.3 สมการดัดแปลงความลาดชัน-การโก่งตัว (Modified Slope-Deflection Equations)
4.4 การวิเคราะห์คานต่อเนื่อง (Continuous Beams)
4.5 การวิเคราะห์โครงข้อแข็งที่ไม่มีการไถลข้าง (Frames without Sidesway)
4.6 การวิเคราะห์โครงข้อแข็งที่มีการไถลข้าง (Frames with Sidesway)

บทที่ 5 การวิเคราะห์โครงสร้างแบบอินดีเทอร์มิเนททางสถิตโดยวิธีการกระจายโมเมนต์ดัด Analysis of Statically Indeterminate Structures by The Moment Distribution Method
5.1 บทนำ
5.2 สัญลักษณ์และระบบเครื่องหมาย
5.3 สมการที่ใช้สำหรับวิเคราะห์
5.4 การวิเคราะห์คานต่อเนื่อง (Continuous beams)
5.5 การวิเคราะห์โครงข้อแข็งที่ไม่มีการไถลข้าง (Frames without sidesway)
5.6 การวิเคราะห์โครงข้อแข็งที่มีการไถลข้าง (Frames with sidesway)

บทที่ 6 การวิเคราะห์โครงสร้างแบบอินดีเทอร์มิเนททางสถิตโดยวิธีเมตริกซ์ความแข็ง Analysis of Statically Indeterminate Structures by The Matrix Stiffness method
6.1 บทนำ
6.2 ความแข็งของชิ้นส่วนตามระบบแกนพิกัดท้องถิ่น
6.3 การแปลงระบบพิกัด (Transformation)
6.4 แรงที่ไม่ได้กระทำที่จุดต่อ (Non-nodal force หรือ Element force)
6.5 การรวมประสาน (Assembly)
6.6 ขั้นตอนการคำนวณ

บทที่ 7 การวิเคระห์โครงสร้างอินดีเทอร์มิเนทโดยประมาณ Approximate Analysis of Indeterminate Structures
7.1 บทนำ
7.2 การวิเคราะห์โครงข้อแข็งรับแรงแนวดิ่ง
7.3 การวิเคราะห์อาคารโครงข้อแข็งรับแรงแนวราบ
7.4 โครงข้อหมุนอินดีเทอร์มิเนท : โครงข้อหมุนชนิดชิ้นส่วนขนาน และมีชิ้นส่วนทแยง 2 ชิ้นไขว้
7.5 การวิเคราะห์อาคารอุตสาหกรรม และโครงชนิด portals

บทที่ 8 เคล็ดลับการวิเคราะห์โครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ Tips and Tricks for Computer Aided Structural Analysis
8.1 บทนำ
8.2 การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์
8.3 การวิเคราะห์แบบสถิตเชิงเส้น (Linear Static Stress Analysis)
8.4 ระบบเครื่องหมาย Sign convention
8.5 การกำหนดหมายเลขของข้อต่อและชิ้นส่วน
8,6 โมเมนต์ของความเฉื่อย
8.7 การป้อนข้อมูลน้ำหนักบรรทุก
8.8 การจำลองวิเคราะห์ระหว่างสองมิติ และ สามมิติ
8.9 การแบ่งย่อยโครงสร้างเพื่อการวิเคราะห์

บทที่ 9 การวิเคราะห์โครงสร้างแบบพลาสติกเบื้องต้น Introduction to plastic analysis of structures
9.1 บทนำ
9.2 ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น-ความเครียด: พฤติกรรมของวัสดุ
9.3 หน้าตัดอิลาสติก-พลาสติกรับแรงดัด: พฤติกรรมของหน้าตัด
9.4 การวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีพลาสติก: พฤติกรรมของโครงสร้าง

   
 

บทที่ 1 บทนำ Introduction
http://civil.eng.cmu.ac.th/blog/chayanon/wp-content/uploads/2009/07/e0b89ae0b897e0b897e0b8b5e0b988-1.pdf
บทที่ 2 การวิเคราะห์โครงสร้างอินดีเทอร์มิเนททางสถิตด้วยวิธีความสอดคล้องของการเปลี่ยนรูปร่าง Analysis of Indeterminate Structures by The Method of Consistent Deformations
http://civil.eng.cmu.ac.th/blog/chayanon/wp-content/uploads/2009/07/e0b89ae0b897e0b897e0b8b5e0b988-2.pdf
บทที่ 3 เส้นอินฟลูเอนซ์สำหรับโครงสร้างแบบอินดีเทอร์มิเนททางสถิต Influence Lines for Statically Indeterminate Structures
http://civil.eng.cmu.ac.th/blog/chayanon/wp-content/uploads/2009/07/e0b89ae0b897e0b897e0b8b5e0b988-3.pdf
บทที่ 4 การวิเคราะห์โครงสร้างแบบอินดีเทอร์มิเนททางสถิตโดยวิธีความลาดชัน-การโก่งตัว Analysis of Statically Indeterminate Structures by The Slope-Deflection Method
http://civil.eng.cmu.ac.th/blog/chayanon/wp-content/uploads/2009/07/e0b89ae0b897e0b897e0b8b5e0b988-4.pdf
บทที่ 5 การวิเคราะห์โครงสร้างแบบอินดีเทอร์มิเนททางสถิตโดยวิธีการกระจายโมเมนต์ดัด Analysis of Statically Indeterminate Structures by The Moment Distribution Method
http://civil.eng.cmu.ac.th/blog/chayanon/wp-content/uploads/2009/07/e0b89ae0b897e0b897e0b8b5e0b988-5.pdf
บทที่ 6 การวิเคราะห์โครงสร้างแบบอินดีเทอร์มิเนททางสถิตโดยวิธีเมตริกซ์ความแข็ง Analysis of Statically Indeterminate Structures by The Matrix Stiffness method
http://civil.eng.cmu.ac.th/blog/chayanon/wp-content/uploads/2009/07/e0b89ae0b897e0b897e0b8b5e0b988-6.pdf
บทที่ 7 การวิเคระห์โครงสร้างอินดีเทอร์มิเนทโดยประมาณ Approximate Analysis of Indeterminate Structures
http://civil.eng.cmu.ac.th/blog/chayanon/wp-content/uploads/2009/07/e0b89ae0b897e0b897e0b8b5e0b988-7.pdf
บทที่ 8 เคล็ดลับการวิเคราะห์โครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ Tips and Tricks for Computer Aided Structural Analysis
http://civil.eng.cmu.ac.th/blog/chayanon/wp-content/uploads/2009/07/e0b89ae0b897e0b897e0b8b5e0b988-8.pdf
บทที่ 9 การวิเคราะห์โครงสร้างแบบพลาสติกเบื้องต้น Introduction to plastic analysis of structures
http://civil.eng.cmu.ac.th/blog/chayanon/wp-content/uploads/2009/07/e0b89ae0b897e0b897e0b8b5e0b988-9.pdf

 
sharedownload.org

ขอขอบคุณข้อมูลจาก civil.eng.cmu.ac.th  http://civil.eng.cmu.ac.th/blog/chayanon/wp-content/uploads/2009/07/


หัวข้อ: ตอบ: โครงสร้างแบบอินดีเทอร์มิเนท และการวิเคราะห์โครงสร้าง Indeterminate structures
เริ่มหัวข้อโดย: bakxiao ที่ มกราคม 26, 2010, 03:27:56 PM
สุดยอดเนื้อหา ขอบคุณครับ


หัวข้อ: ตอบ: โครงสร้างแบบอินดีเทอร์มิเนท และการวิเคราะห์โครงสร้าง Indeterminate structures
เริ่มหัวข้อโดย: คนบ้าลุ่มน้ำลำตะคอง ที่ มกราคม 29, 2010, 11:04:47 AM
แจ่มมากมายครับท่าน   ::10::


หัวข้อ: ตอบ: โครงสร้างแบบอินดีเทอร์มิเนท และการวิเคราะห์โครงสร้าง Indeterminate structures
เริ่มหัวข้อโดย: liang053 ที่ มีนาคม 15, 2010, 09:49:36 PM
ขอบคุณมากๆ นะครับ


หัวข้อ: ตอบ: โครงสร้างแบบอินดีเทอร์มิเนท และการวิเคราะห์โครงสร้าง Indeterminate structures
เริ่มหัวข้อโดย: tawatchai ที่ มีนาคม 22, 2010, 04:35:31 PM
 ::14::ขอบคุณ นะครับ  ::23::


หัวข้อ: ตอบ: โครงสร้างแบบอินดีเทอร์มิเนท และการวิเคราะห์โครงสร้าง Indeterminate structures
เริ่มหัวข้อโดย: poolsak ที่ มีนาคม 23, 2010, 10:19:39 AM
 ::10::ขอบคุณมากครับท่าน ::15::ผู้เยี่ยมชม


หัวข้อ: ตอบ: โครงสร้างแบบอินดีเทอร์มิเนท และการวิเคราะห์โครงสร้าง Indeterminate structures
เริ่มหัวข้อโดย: kookkku ที่ พฤษภาคม 29, 2010, 06:38:40 PM
ขอบคุณมากครับ ::10::


หัวข้อ: ตอบ: โครงสร้างแบบอินดีเทอร์มิเนท และการวิเคราะห์โครงสร้าง Indeterminate structures
เริ่มหัวข้อโดย: Virut ที่ มิถุนายน 23, 2010, 11:11:47 AM
ขอบคุณมากๆครับผม สิ่งดีๆจงมีแด่ผู้ให้ ::3:: ::3:: ::3::


หัวข้อ: ตอบ: โครงสร้างแบบอินดีเทอร์มิเนท และการวิเคราะห์โครงสร้าง Indeterminate structures
เริ่มหัวข้อโดย: opcop ที่ กรกฎาคม 01, 2010, 12:06:04 AM
ขอบคุณมากๆครับ


หัวข้อ: ตอบ: โครงสร้างแบบอินดีเทอร์มิเนท และการวิเคราะห์โครงสร้าง Indeterminate structures
เริ่มหัวข้อโดย: man-u ที่ กรกฎาคม 03, 2010, 12:56:51 PM
ขอบคุณครับ


หัวข้อ: ตอบ: โครงสร้างแบบอินดีเทอร์มิเนท และการวิเคราะห์โครงสร้าง Indeterminate structures
เริ่มหัวข้อโดย: wirote ที่ กรกฎาคม 19, 2010, 02:23:37 PM
ขอบคุณครับ


หัวข้อ: ตอบ: โครงสร้างแบบอินดีเทอร์มิเนท และการวิเคราะห์โครงสร้าง Indeterminate structures
เริ่มหัวข้อโดย: oom53 ที่ มกราคม 11, 2011, 11:48:37 AM
ขอบคุณมากครับ ::8::


หัวข้อ: ตอบ: โครงสร้างแบบอินดีเทอร์มิเนท และการวิเคราะห์โครงสร้าง Indeterminate structures
เริ่มหัวข้อโดย: bluehoney7 ที่ มกราคม 21, 2011, 01:21:16 AM
ขออนุญาติถามครับ ในบทที่5 ตัวอย่างที่3 วิเคราะห์คานต่อเนื่อง ใช้วิเคราะห์เหมือนคานคอนกรีตเสริมเหล็กได้มั๊ยครับ
แล้วค่าโมเมนต์ลบที่ได้(มหาศาล) นั้นจะทำอย่างไรครับ  ::7::


หัวข้อ: ตอบ: โครงสร้างแบบอินดีเทอร์มิเนท และการวิเคราะห์โครงสร้าง Indeterminate structures
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ มกราคม 21, 2011, 10:17:09 AM
ขออนุญาติถามครับ ในบทที่5 ตัวอย่างที่3 วิเคราะห์คานต่อเนื่อง ใช้วิเคราะห์เหมือนคานคอนกรีตเสริมเหล็กได้มั๊ยครับ
แล้วค่าโมเมนต์ลบที่ได้(มหาศาล) นั้นจะทำอย่างไรครับ  ::7::

::7:: มันก็คือการวิเคราะห์โครงสร้างวิธีหนึ่งนี่แหละครับ ส่วนค่าโมเมนต์ที่ได้นั้นก็เกิดจากค่าน้ำหนักที่สมมุติขึ้น (ในความเป็นจริงเคสแบบนี้คงหาดูยาก) ซึ่งมันก็ไม่ได้มากมายอะไรครับ  ::13::


หัวข้อ: ตอบ: โครงสร้างแบบอินดีเทอร์มิเนท และการวิเคราะห์โครงสร้าง Indeterminate structures
เริ่มหัวข้อโดย: simba500d ที่ มกราคม 22, 2011, 10:36:07 AM

เข้ามาขอบคุณครับ


หัวข้อ: ตอบ: โครงสร้างแบบอินดีเทอร์มิเนท และการวิเคราะห์โครงสร้าง Indeterminate structures
เริ่มหัวข้อโดย: mchetball ที่ มกราคม 28, 2011, 10:15:33 AM
ขอบคุณมาก ๆๆ ::2::


หัวข้อ: ตอบ: โครงสร้างแบบอินดีเทอร์มิเนท และการวิเคราะห์โครงสร้าง Indeterminate structures
เริ่มหัวข้อโดย: suriyo ที่ มิถุนายน 18, 2011, 08:22:05 PM
ขอบคุณครับ แต่โหลดไม่ได้ อิอิ


หัวข้อ: ตอบ: โครงสร้างแบบอินดีเทอร์มิเนท และการวิเคราะห์โครงสร้าง Indeterminate structures
เริ่มหัวข้อโดย: BenceGeneration ที่ ตุลาคม 20, 2011, 09:44:29 PM
อัพให้ใหม่ได้มั้ยครับ อยากได้มากๆเลยครับ เพราะต้องนำไปสอนเด็กเทคนิค ขอบคุณมากครับ


หัวข้อ: ตอบ: โครงสร้างแบบอินดีเทอร์มิเนท และการวิเคราะห์โครงสร้าง Indeterminate structures
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ ตุลาคม 21, 2011, 11:54:31 AM
อัพให้ใหม่ได้มั้ยครับ อยากได้มากๆเลยครับ เพราะต้องนำไปสอนเด็กเทคนิค ขอบคุณมากครับ
ผมไม่ได้เก้บไฟล์ไว้ด้วยซิครับ  ::14::


หัวข้อ: ตอบ: โครงสร้างแบบอินดีเทอร์มิเนท และการวิเคราะห์โครงสร้าง Indeterminate structures
เริ่มหัวข้อโดย: BenceGeneration ที่ ตุลาคม 24, 2011, 04:41:48 AM
อัพให้ใหม่ได้มั้ยครับ อยากได้มากๆเลยครับ เพราะต้องนำไปสอนเด็กเทคนิค ขอบคุณมากครับ
ผมไม่ได้เก้บไฟล์ไว้ด้วยซิครับ  ::14::

เศร้าเลยครับ ทำไงดี ท่านใดมีบ้างช่วยอัพให้หน่อยได้มั้ยครับ ขอบคุณครับ


หัวข้อ: ตอบ: โครงสร้างแบบอินดีเทอร์มิเนท และการวิเคราะห์โครงสร้าง Indeterminate structures
เริ่มหัวข้อโดย: okane nongnoi ที่ กรกฎาคม 02, 2012, 12:22:26 AM
ขอบคุณค่ะ


หัวข้อ: ตอบ: โครงสร้างแบบอินดีเทอร์มิเนท และการวิเคราะห์โครงสร้าง Indeterminate structures
เริ่มหัวข้อโดย: boyce11 ที่ กรกฎาคม 02, 2012, 03:24:13 PM
สุดยอดเลยคร้าบ ::3:: ::3:: ::4:: ::4::