CivilClub เว็บบอร์ดองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรโยธาและสำหรับผู้สนใจ

Civil Engineer => คุยกับวิศวกรโยธา => ข้อความที่เริ่มโดย: USS Submarine ที่ ธันวาคม 07, 2012, 11:14:21 AMหัวข้อ: หลักการพื้นฐานเบื้องต้นในการแก้ไขปัญหา งานฐานแผ่ - ฐานรากเสาเข็ม
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ ธันวาคม 07, 2012, 11:14:21 AM
หลักการพื้นฐานเบื้องต้นในการแก้ไขปัญหา งานฐานแผ่ - ฐานรากเสาเข็ม

เอกสารโดยท่านอาจารย์เสริมพันธ์ครับ  ::13::

บทนำ
เนื่องจากโครงสร้างอาคารส่วนฐานรากเป็นส่วนพยุงอาคารไว้ทั้งหลัง ความมั่นคงของฐานรากต่อการเคลื่อนไหวใดๆจึงเป็นเรื่องที่สา คัญ สิ่งเหล่านี้ ในขั้นตอนของการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง เราสามารถควบคุมหรือตัดปัจจัย ที่นอกเหนือการควบคุมได้ แต่ในขั้นตอนของการก่อสร้างจริงเราไม่สามารถควบคุมปัจจัยต่างๆเหล่านั้นได้ ดังนั้นในที่นี้จะขอกล่าวแนวทางพื้นฐานเบื้องต้นในการแก้ไขปัญหาไว้พอเป็นแนวทาง พร้องทั้งแสดงตัวอย่างการแก้ไขปัญหาในงานจริงบางส่วน ดังนี้

   
 

หลักการพื้นฐานเบื้องต้นในการแก้ไขปัญหา งานฐานแผ่ - ฐานรากเสาเข็ม

http://webhosting.udru.ac.th/~sermpun/files/%cb%c5%d1%a1%a1%d2%c3%be%d7%e9%b9%b0%d2%b9%e0%ba%d7%e9%cd%a7%b5%e9%b9%e3%b9%a1%d2%c3%e1%a1%e9%e4%a2%bb%d1%ad%cb%d2%a7%d2%b9%b0%d2%b9%c3%d2%a1(%b0%d2%b9%e1%bc%e8-%b0%d2%b9%c3%d2%a1%e0%ca%d2%e0%a2%e7%c1).pdf

 
sharedownload.org


หัวข้อ: ตอบ: หลักการพื้นฐานเบื้องต้นในการแก้ไขปัญหา งานฐานแผ่ - ฐานรากเสาเข็ม
เริ่มหัวข้อโดย: Tunyaluck ที่ พฤษภาคม 06, 2013, 10:49:46 AM
ขอบคุณคร้า ::10::