CivilClub เว็บบอร์ดองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรโยธาและสำหรับผู้สนใจ

Civil Engineer => ห้องเรียนวิศวกรรมโยธา => ข้อความที่เริ่มโดย: civil2181 ที่ สิงหาคม 19, 2011, 01:51:31 PMหัวข้อ: แบบบ้านไทยอนุรักษ์ไทยภาคอิสาน สูง 2 ชั้น เรือนใหญ่ พื้นที่ใช้สอย 242.00 ตร.ม
เริ่มหัวข้อโดย: civil2181 ที่ สิงหาคม 19, 2011, 01:51:31 PM
http://www.navy.mi.th/ncd/main/down_load/view_down_load.php?no=76 (http://www.navy.mi.th/ncd/main/down_load/view_down_load.php?no=76)


:: เรื่อง ::
แบบบ้านไทยอนุรักษ์ไทยภาคอิสาน สูง 2 ชั้น เรือนใหญ่ พื้นที่ใช้สอย 242.00 ตร.ม.
:: รายละเอียดโดยย่อ ::
แบบบ้านไทยอนุรักษ์ไทยภาคอิสาน สูง 2 ชั้น เรือนใหญ่ พื้นที่ใช้สอย 242.00 ตร.ม.
โครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน
ความเป็นมาของโครงการ
รัฐบาลมีนโยบายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดทำแบบอาคารบ้านพักอาศัยฯ
มาตรฐานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนเป็นของตนเอง เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้แก่ประชาชนโดยทั่วไป
อีกทั้งยังเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ ทำให้บ้านเมืองมีความสวยงามเป็นระเบียบ โดยโครงการดังกล่าวจะตอบสนองประชาชนในทุกระดับ
ตั้งแต่แบบบ้านผู้ประสบภัยธรรมชาติ แบบบ้านผู้มีรายได้น้อย แบบบ้านในเมือง แบบบ้านและอาคารตึกแถวอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่น
แบบบ้านในโครงการ
ประเภทบ้านที่ดำเนินการทั้งหมด 30 แบบ ได้แก่
     1. แบบบ้านไทยช่วยไทย จำนวน 1 เล่ม ประกอบด้วย
          1.1 แบบบ้านผู้ประสบภัย จำนวน 3 แบบ
          1.2 แบบบ้านแบบประหยัด จำนวน 3 แบบ
     2. แบบบ้านไทยอนุรักษ์ไทย เล่ม 1 จำนวน 1 เล่ม ประกอบด้วย
          2.1 แบบบ้านไทยอนุรักษ์ ไทยภาคเหนือ จำนวน 1 แบบ
          2.2 แบบบ้านไทยอนุรักษ์ ไทยภาคกลาง จำนวน 1 แบบ
          2.3 แบบบ้านไทยอนุรักษ์ ไทยภาคอิสาน จำนวน 1 แบบ
          2.4 แบบบ้านไทยอนุรักษ์ ไทยภาคใต้ จำนวน 1 แบบ
     3. แบบบ้านไทยอนุรักษ์ไทย เล่ม 2 จำนวน 1 เล่ม ประกอบด้วย
          3.1 แบบตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย 2 ชั้น 4 ภาค จำนวน 4 แบบ
          3.2 แบบตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย 3 ชั้น 4 ภาค จำนวน 4 แบบ
          3.3 แบบตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย 4 ชั้น 4 ภาค จำนวน 4 แบบ
     4. แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข จำนวน 1 เล่ม ประกอบด้วย ( บ้านในเมืองแบบตามขนาดพื้นที่ดินและขนาดพื้นที่ใช้สอย )
          4.1 แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 1 บ้านชั้นเดียว จำนวน 1 แบบ
          4.2 แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 2 บ้านชั้นเดียว จำนวน 1 แบบ
          4.3 แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 3 บ้านสองชั้น จำนวน 1 แบบ
          4.4 แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 4 บ้านสองชั้น จำนวน 1 แบบ
          4.5 แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 5 บ้านสองชั้น จำนวน 1 แบบ
          4.6 แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 6 บ้านสองชั้น จำนวน 1 แบบ
          4.7 แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 7 บ้านสองชั้น จำนวน 1 แบบ
          4.8 แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 8 บ้านสองชั้น จำนวน 1 แบบ
แนวความคิดโครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนของตัวเอง เป็นการเพิ่มโอกาสให้แก่ประชาชน
โดยทั่วไป อีกทั้งยังเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ ทำให้บ้านเมืองมีความสวยงามเป็นระเบียบ โดยโครงการดังกล่าวจะตอบสนอง
ประชาชนทุกระดับ ตั้งแต่แบบบ้านสำหรับผู้ประสบภัยธรรมชาติ แบบบ้านราคาประหยัด สำหรับผู้มีรายได้น้อย แบบบ้านสำหรับ
ผู้อยู่อาศัยในเมือง แบบบ้านและอาคารตึกแถวอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่น โดยดำเนินการในระยะที่ 1 รวมทั้งหมด 30 แบบ
     แบบบ้านผู้ประสบภัยธรรมชาติ เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติด้านที่อยู่อาศัย ซึ่งอาจจะดำเนินการโดย
ภาครัฐเป็นผู้จัดสร้าง และได้รับความร่วมมือจากเอกชนในการบริจาควัสดุก่อสร้าง มีจำนวนทั้งหมด 3 แบบ
     แบบบ้านพักอาศัยราคาประหยัด เพื่อตอบสนองผู้มีรายได้น้อยที่ต้องการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยที่มีความมั่นคงแข็งแรง
สวยงาม โดยใช้วัสดุราคาประหยัด เหมาะกับผู้ที่มีงบประมาณจำกัด หรือเป็นแบบบ้านที่ปลูกในชนบท มีทั้งหมด 3 แบบ
     แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข เพื่อตอบสนองประชาชนผู้มีรายได้ปานกลาง เป็นแบบที่มีลักษณะสวยงามเป็นสากล
ประโยชน์ใชสอยเหมาะสำหรับครอบครัวในเมือง มีทั้งแบบชั้นเดียวและสองชั้น ปลูกสร้างในพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตารางวาขึ้นไป
มีให้เลือกทั้งหมด 8 แบบ
      แบบบ้านและตึกอนุรักษ์ 4 ภาค เพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่น โดยนำเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นมาประยุกต์
ใช้เป็นแบบบ้าน และแบบตึกแถว ตัวอย่าง 4 ภาค และเพื่อเป็นการรักษาและกระตุ้นให้ท้องถิ่นเห็นความสำคัญของ วัฒนธรรมและ
สถาปัตยกรรมท้องถิ่น รวมทั้งทำให้บ้านเมืองมีความสวยงามเป็นระเบียบตามแบบท้องถิ่น มีแบบบ้านทั้งหมด 4 แบบ และตึกแถว
ความสูง 2 - 4 ชั้น 12 แบบ
ราคาบ้าน
ตามตารางราคาค่าก่อสร้างโดยสังเขป
ผู้มาขอรับแบบ
ประชาชนทั่วไปสามารถมาขอรับแบบได้ โดยไม่มีข้อจำกัด
แบบบ้านเพื่อประชาชนจะรับได้เมื่อไหร่
รับได้ตั้งแต่วันที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีมอบแบบและนโยบายให้แก่กรุงเทพมหานคร และท้องถิ่น คือ ประมาณกลางเดือน
มกราคม 2547 เป็นต้นไป
จะรับแบบได้ที่ไหน
รับได้ตามหน่วยงานท้องถิ่น เช่น กรุงเทพมหานคร ตามเขตต่างๆ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ องค์การบริหาร
ส่วนตำบล ฯลฯ
จะรับแบบได้อย่างไร
ขอรับโดยเลือกแบบที่ต้องการจากเล่มแบบแล้วถ่ายเอกสารแบบทุกแผ่นให้ครบถ้วน เพื่อนำไปขออนุญาตก่อสร้างอาคารต่อไป
จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่
"แบบบ้านเพื่อประชาชน" รัฐมอบให้ประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการออกแบบใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ขอรับแบบจะเสียเฉพาะ
ค่าวัสดุ กระดาษถ่ายเอกสารตามจำนวนแผ่นของรูปแบบ และรายการประกอบแบบเท่านั้น ( ราคาต่อแผ่นตามท้องถิ่นกำหนด )
แบบบ้านเพื่อประชาชนต้องขออนุญาตปลูกสร้างหรือไม่
ต้องขออนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคาร แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบด้านความมั่นคงแข็งแรง
เนื่องจากเป็นแบบที่ออกแบบโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ทั้งนี้การนำแบบไปปลูกสร้างในที่ดินแต่ละแปลงจะต้อง
ไม่ขัดต่อกฎหมายควบคุมอาคารที่เกี่ยวข้อง
ผู้ประกอบการสามารถรับแบบดังกล่าวไปทำโครงการจัดสรรได้หรือไม่
สามารถรับแบบไปดำเนินการได้ แต่ผู้ประกอบการยังคงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของกฎหมายภายภาพที่เกี่ยวข้อง
เป็นกฎหมายจัดสรรที่ดิน เป็นต้น
โครงการแบบบ้านเพื่อประชาชนจะเป็นการกีดกันหรือแข่งขันกับผู้ประกอบวิชาชีพด้านนี้หรือไม่
ไม่เป็นการกีดกัด เนื่องจากแบบบ้านแต่ละประเภทจะตอบสนองต่อประชาชนคนละกลุ่มเป้าหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพฯ
โดยทั่วไป เช่น
     1. ผู้ประสบภัยธรรมชาติ
     2. ผู้มีรายได้น้อย
     3. ผู้ขาดโอกาส และทุนทรัพย์ในการว่าจ้างผู้ประกอบวิชาชีพ
ที่มาแบบบ้านเพื่อประชาชน
http://www.dpt.go.th/download/PW/house_model/framehome.html
สรุปราคาก่อสร้างโดยสังเขป และบัญชีแสดงปริมาณงานค่าวัสดุ ค่าแรงและค่าก่อสร้าง
http://www.dpt.go.th/download/PW/house_model/framehome.html

บันทึกข้อมูลโดย : ร.อ.วิชัย เยื้องประเสริฐ วันที่บันทึกข้อมูล วันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2552 เวลา 17:15 น.


หัวข้อ: ตอบ: แบบบ้านไทยอนุรักษ์ไทยภาคอิสาน สูง 2 ชั้น เรือนใหญ่ พื้นที่ใช้สอย 242.00 ตร.ม
เริ่มหัวข้อโดย: Jomphon ที่ ธันวาคม 28, 2011, 08:53:39 PM
ดีคับบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ
--- --- --- --- ---
ดีๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ