CivilClub เว็บบอร์ดองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรโยธาและสำหรับผู้สนใจ

Other => ตำแหน่งงานวิศวกรรมโยธา => ข้อความที่เริ่มโดย: USS Submarine ที่ สิงหาคม 27, 2010, 11:40:13 AMหัวข้อ: บริษัท ภาคใต้เชื้อเพลิง จำกัด(มหาชน) รับสมัคร วิศวกรโยธา 2 อัตรา
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ สิงหาคม 27, 2010, 11:40:13 AM
บริษัท ภาคใต้เชื้อเพลิง จำกัด(มหาชน)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา / Civil Engineer (สำนักงานใหญ่ พระราม 9)
1) ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนางานด้านวิศวกรรมโยธา ศึกษา ทดลอง วิเคราะห์หรือสังเคราะห์งานทางด้านวิศวกรรมโยธา
2) ช่วยควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรมโยธา
3) สำรวจ ซ่อมแซม บำรุงรักษาในงานด้านวิศวกรรมโยธา
4) ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้า / ผู้ปฏิบัติงาน
5) สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (บริษัทมีที่พักให้)

อัตรา   2
เงินเดือน   ตามโครงสร้าง
สวัสดิการ   
- โบนัส
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสุขภาพ และประกันชีวิต
- ประกันสังคม
- ที่พัก (สำหรับพนักงานสาขาทุกที่ หรือ พนักงานปฎิบัติงานต่างจังหวัด)
- เครื่องแบบพนักงาน
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- เงินช่วยเหลือพนักงาน
- ตรวจสุขภาพประจำปี

คุณสมบัติผู้สมัคร :       
1.      เพศชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป
2.      วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธาหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.      มีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมโยธา 1 - 3 ปี
4.      สามารถปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้ (พิจารณาเฉพาะใบสมัครที่สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เท่านั้น)
5.      มีความรู้ความเข้าใจในงานด้านวิศวกรรมโยธาเป็นอย่างดี
6.      มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
# หมายเหตุ :       รายได้ : เงินเดือนประจำ + ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางต่างจังหวัด + ค่าวิชาชีพ (เฉพาะผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกร)
สถานที่ปฏิบัติงาน   สำนักงานใหญ่ พระราม 9 (แยกผังเมือง ติดอาคารว่องวานิช) กรุงเทพมหานคร

บริษัท ภาคใต้เชื้อเพลิง จำกัด(มหาชน)
ติดต่อ : คุณวีรยุทธ , คุณอรนุช
100/1 อาคารวรสมบัติ ชั้น 14 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ :0-2246-9979-83 ต่อ 156, 163    Fax : 0-2247-7469
http://www.pt.co.th