คุณสมบัติของคอนกรีต (Concrete Properties)

คุณสมบัติของคอนกรีต (Concrete Properties) การพิจารณาถึงคุณสมบัติของคอนกรีตที่สำคัญๆ จะแยกพิจารณาคุณสมบัติของคอนกรีตใน 2 ลักษณะคือ คอนกรีตในสภาพที่ยังเหลว และ คอนกรีตในสภาพที่แข็งตัวแล้ว Continue »
By admin | 27 April 2010 | Civil Engineering,General | , |