แบบก่อสร้างและประเภทของแบบก่อสร้าง (Construction Drawing)

โดยทั่วไปแล้ว แบบก่อสร้างอาคารจะประกอบด้วยแบบประเภทต่างๆ  คือ – แบบสถาปัตยกรรม – แบบวิศวกรรมโครงสร้าง – แบบวิศวกรรมไฟฟ้า – แบบวิศวกรรมเครื่องกล – แบบวิศวกรรมสุขาภิบาล Continue »